220Volt KEDVEZMÉNY KUPONOK
PROMÓCIÓ FELTÉTELEI

Akik 2023. március 21-ig kedvezményesen 9.900 Ft + áfa díjért regisztrálnak a https://fotosnap.hu oldalon a Fotósok Online Hétvégéjére, azok a következő feltételekkel kuponkódokat kapnak ajándékba.

10% kedvezmény a beváltási időszak alatt megjelölt:

  • Canon fényképezőgépekre és objektívekre,
  • Nikon fényképezőgépekre és objektívekre,
  • Sigma objektívekre,
  • OM SYSTEM és Olympus fényképezőgépekre és objektívekre,
  • Fujifilm fényképezőgépekre és objektívekre.

15% kedvezmény a beváltási időszak alatt megjelölt

  • Sony fényképezőgépekre és objektívekre.

20% kedvezmény a beváltási időszak alatt megjelölt

  • Manfrotto állványokra, fotós táskákra és egyéb kiegészítőkre,
  • Lowepro fotós táskákra, pántokra és szíjakra,
  • Joby állványokra és egyéb kiegészítőkre.

——————–

A kupon beváltható: 2023.03.27 – 2023.03.31.

——————–

A kupont a Szervező küldi el e-mailben 2023. március  25-26. között az arra jogosultaknak a regisztráció során megadott e-mail címre.

——————–

A kupon beváltásának helye: https://220volt.hu

220volt promóciós oldal: https://www.220volt.hu/Fotosok-Online-Hetvegeje

——————–

A promóció további feltételei, szabályai:

– A kupon nem használható fel bontott, bemutató, használt, OEM, stb. termékekre!

– A kuponkedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze!

– A kuponkód a beváltási időszak alatt (2023.03.27 – 31.) a megrendelés leadásakor raktáron lévő termékekre érvényesíthető.

– A kuponkedvezmény alól kivételt képeznek az esetlegesen bejelentésre kerülő további újdonságok.

– A kupont csak a Fotósok Online Hétvégéjére (a fotosnap.hu weboldalon keresztül) 2023.03. 21-ig jegyet vásárló e-mail címek birtokosai használhatják fel, ezzel kapcsolatos visszaélés esetén fenntartjuk a jogot a kedvezmény megtagadására.

– A promócióban részt vevő termékek csak kiskereskedelmi mennyiségben foglalhatóak. Bármely ezzel kapcsolatos visszaélés esetén fenntartjuk magunknak a jogot a foglalás érvénytelenítésére.

– Cégünk fenntartja a jogot, hogy a kedvezményes ajánlatot bármikor felfüggessze, módosítsa, meghosszabbítsa vagy teljesen megszüntesse.

– A www.220volt.hu oldalon feltüntetett árak, képek, leírások tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek, az esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget.

– A kupon beváltás jogosultságának ellenőrzése miatt a regisztráló neve és e-mail címének @előtti részlete  átadásra kerül a 220volt Magyarország Kft. részére, akik az adatokat a promóció lejártát követően azokat törlik adatbázisukból. Fenti adatokat tovább nem kezelik és semmilyen reklám- és promóciós célra nem használják fel. Adatok átadása kizárólag a beváltás jogosultságának ellenőrzésére szolgál.

A  „220Volt KEDVEZMÉNY KUPONOK PROMÓCIÓ”
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A 220Volt KEDVEZMÉNY KUPONOK PROMÓCIÓ (a továbbiakban promóció) során a
Visual Media Kft. (cím: 1132 Budapest, Váci út 66. I. em. 3., adószám: 14303377-2-41, a
továbbiakban Szervező) által szervezett Fotósok Online Hétvégéje előadássorozathoz
kapcsolódó ajándék kuponok beváltásával (promóció) kapcsolatban a 220volt Magyarország
Kft. ( székhely: 1135 Budapest, Szegedi út 42-44. adószám: 23810611-2- 44, a továbbiakban
Adatkezelő) a következő Adatkezelést végzi:
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
Azonosítható a természetes személy: aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtattja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai
Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
A kezelt személyes adatok köre:
Adatkezelő a https://fotosnap.hu oldalon szervezett előadás sorozattal kapcsolatosan,
a https://fotosnap.hu oldalon a Fotósok Online Hétvégéje előadás sorozatra 2023. március 21-
ig regisztrált és részvételi díjat megfizető Érintett/Megrendelő által
• a regisztrációkor megadott neve ( vezeték- és utónév)
• e-mail cím @ előtti tagja
2. Az adatkezelés célja és időtartama
Az Adatkezelő a Szervező által továbbított személyes adatokat a promóció teljesítésével
összefüggésben, a regisztrált személyhez kötött beváltási jogosultság ellenőrzése,
adategyeztetés céljából kezeli. 
A személyes adatok kezelésének időtartama: A személyes adatok kezelése a Szervező által
történő közléstől az Érintett/Megrendelő által történő hozzájárulás visszavonásáig. A
hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás
visszavonása esetében az Érintett/Megrendelő a promócióban a továbbiakban nem jogosult
részt venni.
3. A személyes adatok kezelésének jogalapja:
Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulása,
jogi kötelezettség teljesítéséhez,
az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése.
4. Az Érintett/Megrendelő jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Az Érintett/Megrendelő a jelen pontban rögzített jogait az adatkezelés időtartama alatt
elektronikus úton, az adatvedelem@220volt.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő
székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.  A Érintett/Megrendelő

kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1)
bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:
arról, hogy milyen adatokat kezel a Érintettről/Megrendelőről;
– az adatkezelés céljairól;
– azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
– az adatkezelés időtartamáról;
– a Érintett/Megrendelő jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.
A Érintett/Megrendelő kérelmére az Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben
használt elektronikus formátumban vagy az Érintett/Megrendelő által választott más
formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog,
másolatkiadás iránti jog]
Az Adatkezelő a Érintett/Megrendelő kérésének megfelelően módosítja, pontosítja
(helyesbíti) a Érintett/Megrendelő általa kezelt személyes adatát [GDPR 16. cikk;
helyesbítéshez való jog].
A személyes adat megváltozása esetén az adatváltozás Adatkezelőnek történő bejelentése az
Érintett/Megrendelő felelőssége. Az Érintett/Megrendelő adataihoz való hozzáféréséhez
fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából az
Adatkezelőhöz fordulhat. Az Érintett/Megrendelő kérelmére az Adatkezelő törli az
Érintett/Megrendelő személyes adatát. A hozzájárulás visszavonása esetében az
Érintett/Megrendelő a promócióban a továbbiakban nem jogosult részt venni. Az Adatkezelő
a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg,
így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez szükségesek, vagy a
személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából.
[GDPR 17. cikk; törléshez való jog].
Az Érintett/Megrendelő a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A Érintett/Megrendelő jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását
(zárolását)
– amennyiben vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az
adatok zárolását, amíg az Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
– amennyiben az adatkezelés jogellenes, és az Érintett/Megrendelő ellenzi a személyes
adatok törlését,
– Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett/Megrendelő kéri
az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR
18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].
Az Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más
személyes adattól elkülönítetten tárolja. Az Adatkezelő a tárolás kivételével csak a
Érintett/Megrendelő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés
korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

A Érintett/Megrendelő jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel
olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló
kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja az Érintett/Megrendelő adatait az általa
meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése;
adathordozhatósághoz való jog].
Adatkezelő az Érintett/Megrendelő kérelmének beérkezését követő legkésőbb egy hónapon
belül tájékoztatja az Érintettet/Megrendelőt a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása
esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet/Megrendelőt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt
nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Amennyiben a promóció
megfelelő lebonyolítása azt megkívánja, az Adatkezelő igyekszik késedelem nélkül
intézkedni a kérelmével kapcsolatban. A joggyakorlás díjmentes.
Az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja
a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett/Megrendelő az adatairól másolatot kér,
vagy ha az Érintett/Megrendelő kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
ismétlődő jellege miatt – túlzó).
Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei
vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett/Megrendelő
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek
tekinthető különösen az, ha az Érintett/Megrendelő a másolat kéréséhez való jogával él, amely
esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől
származik.A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az
Érintettnek/Megrendelőnek lehetősége van – elektronikus úton, az adatvedelem@220volt.hu
e-mail címre benyújtható – panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel
kapcsolatban a jogszerű állapot helyreállítása érdekében.
Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Érintettet/Megrendelőt írásban,
elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett/Megrendelő panaszának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az
Adatkezelő az Érintett/Megrendelő adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Érintett/Megrendelő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
azokat, akik részére a panasszal az Érintett/Megrendelő adatait továbbította. A jelen pontban
szabályozott panaszeljárás az Érintettel/Megrendelővel történő kapcsolattartás keretében az
adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál.
5.Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet,

akiknek az adatokat az Érintett/Megrendelő hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja,
felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő
gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse.  Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok
véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az
Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő
megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.
5. Érintetti/Megrendelői jog érvényesítésének lehetősége
Ha az Érintett/Megrendelő megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok
védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság
eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail
cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Amennyiben az Érintett/Megrendelő megítélése szerint az
Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást
is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság
megszegésével a neki okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj
megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett/Megrendelő a polgári eljárást
indíthat.
6. Egyéb rendelkezések
Jelen szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, és az Európai Parlament
és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) az
irányadóak.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot az érintettek előzetes értesítése
mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

© 2023 All rights reserved