Általános szerződési feltételek

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://fotosnap.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

  1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Visual Media Kft.
A szolgáltató székhelye: 1132 Budapest Váci út. 66. I. em. 3.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fotosnap.hu
Cégjegyzékszáma: 01 09 271651
Adószáma: 14903377-2-41
Tárhely szolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt., 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11

  1. Alapvető rendelkezések:

2.1.      A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2020. május 05. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 3 (három) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók/Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Regisztráció/vásárlás

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

  1. Megvásárolható szolgáltatások köre

3.1. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nettó árak és külön feltüntetésre kerül az áfa összege.

3.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat/Megrendelőket. Az eseményre a teljes áru részvételi díj 14.900Ft+áfa.

3.3       A Felhasználó csak akkor jogosult a Fotósok Online Hétvégéjén részt venni, ha annak regisztrációs díja a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak. Az online bankkártyás fizetések az OTP Simple rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft. (Cg. 01-09-174466; székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.Otp Zrt.) a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.3.4 A díjfizetés történhet a Szolgáltatás oldalán bankkártyás vagy banki átutalással.

  1. Szolgáltatás megrendelésének menete

4.1. Felhasználó/Megrendelő a https://fotosnap.hu oldalon a Regisztrációs űrlap kitöltésével a Felhasználó jogosulttá válik a Fotósok Online Hétvégéjének Online előadásainak megnézéséhez Facebook Zárt Csoporton belül Facebook Live közvetítés formájában. A Szolgáltató Megrendelő részére a regisztrációs díj beérkezése után legkésőbb az esemény előtt 1 nappal megküldi a Zárt Facebook csoport linkjét, ahol Megrendelő 60 napig visszanézheti az előadásokat. A Zárt Facebook csoporthoz való csatlakozáskor Megrendelő elkéri a regisztráló nevét és email címét, hogy valóban az jelentkezzen, aki erre jogosult. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a csoportba való belépésre nem jogosultaktól a belépést visszautasítsa.

4.2. Fizetési módok:

Előre utalás, bankkártya

4.3.   A bankkártyás fizetés a SimplePay oldalán fog történni az űrlap kitöltését követően. Ez egy magyar tulajdonú cég és a legbiztonságosabb követelményeknek felel meg. A fizetést követően visszaigazoljuk a regisztrációt és elektronikus számlát küldünk.

4.4.  Előre utalás esetén a regisztrációs űrlap kitöltése után a megadott email címre díjbekérő számlát küldünk. A regisztrációs díj kiegyenlítése után elektronikus számlát küldünk.

4.5.  Felhasználó/Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó/Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.6 Szolgáltató a jegyértékesítés kezdetekor a teljes áru regisztrációs díjhoz képest kedvezményes regisztrációs díjat állapít meg. Amennyiben a kedvezményes regisztrációs díj változik, arról a felhasználókat külön értesíti.

4.7. Szolgáltató nem felelős azért, ha a regisztráció után a visszaigazoló email a Megrendelő email fiókjába nem érkezik meg. Azonban amennyiben ezt Megrendelő jelzi a Szolgáltató felé ,akkor Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a megfelelő információhoz Megrendelő hozzájusson. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az előadásokat lementeni, terjeszteni, lemásolni, és a rendezvény felületétől független platformon felhasználni, megnézni, sokszorosítani szigorúan TILOS. Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az előadásokról nem készít másolatot, azokat nem menti le saját vagy más számítógépére. Amennyiben ilyet tesz, Szolgáltató jogi úton érvényesíti a szerződésszegést.

4.8. Szolgáltató a rendezvényhez kapcsolódóan emailben tájékoztatja a Megrendelőt a Fotósok Online Hétvégéjével kapcsolatban. Amennyiben ezek az emailek a Megrendelő email fiókjába nem érkeznek meg, Szolgáltató ezért felelősséggel nem tartozik.  Azonban amennyiben ezt Megrendelő jelzi a Szolgáltató felé ,akkor Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a megfelelő információhoz Megrendelő hozzájusson.

4.9. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató/Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. A Szolgáltató/Szervező nem vállal felelősséget az előadásokban elhangzott szakmai tartalmakért.

  1. ELÁLLÁS JOGA

6.1. Amennyiben a Fotósok Online Hétvégéjén legalább 1 előadás megtartásra kerül, akkor a rendezvény megtartottnak minősül. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben bármilyen technikai, előadók betegsége vagy más előre nem látható dolog miatt előadások elmaradnának, akkor azok 30 napon belül új időpontban pótlásra kerülnek. Amennyiben Megrendelő abban az időpontban nem tud online jelen lenni, annak Szolgáltató biztosítja a lehetőséget arra, hogy emailben elküldje az előadóhoz intézett kérdését, valamint biztosítja, hogy a pótolt előadásokat szintén 30 napig visszanézhesse. Amennyiben egy adott előadó 30 napon belül sem tudja az előadást vállalni, szervező Vele azonos tudású és ismertségű előadót biztosít, vagy az egy előadásra/workshopra eső 12-ed rész regisztrációs díjat a Megrendelő részére azt visszautalja, amennyiben Megrendelő az új előadót nem fogadja el.

Amennyiben ilyen esemény bekövetkezne, a Szolgáltató a Megrendelőt a változásokról haladéktalanul emailben értesíti.

6.2. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg, ezen szolgáltatás esetében.

6.3.   A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet jelenleg a következő címen érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043 .

6.4.  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve jelenleg a következő címen érhető el: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

6.5.  Felhasználó/Megrendelő egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

6.6.  Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

6.7. Nem illeti meg a Vevőt az elállási jog előre meghatározott időpontra szóló belépőjegy vásárlása esetén, ilyen a Fotósok Online hétvégéje is. (http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_hu.htm)

6.8. A Szervező a programváltozás jogát fenntartja.

  1. Vegyes Rendelkezések

7.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

7.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

7.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

7.4. Szolgáltató és Felhasználó/Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

7.5. A Felhasználó/Megrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól/Megrendelőtől beszerezze, illetve a Felhasználó/Megrendelő kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

  1. Panaszkezelés rendje

8.1. A Szolgáltató célja, hogy a megrendelt Szolgáltatást a Megrendelő megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

8.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

8.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

8.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

8.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

8.6. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Vagy területi szerveihez:

Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Főosztályvezető-helyettes: Dr. Koller Edit
Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 236-3956
E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu 
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00; pénteken 9.00 – 13.00

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:
http://www.nfh.hu/teruleti

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703; Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

8.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

8.9. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

  1. VIS MAIOR

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargo, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szervező hatókörén kívül esik, és ez/ezek miatt a Szervező nem tudja a Rendezvényt lebonyolítani, úgy a Szervező nem tartozik sem jogi-, anyagi- vagy egyéb jellegű felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

© 2023 All rights reserved